Voorwaarden

Algemene voorwaarden van  M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf

De algemene voorwaarden en garantie bepalingen zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf. De algemene voorwaarden en garantie bepalingen hebben wij kenbaar gemaakt op onze website, wij sturen ze op aanvraag kosteloos toe. 

1.        Algemeen 

a.         M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf  zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, voordat dit geheel is besproken en veilig gesteld. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij te allen tijde nemen, om zo veilig mogelijk werkzaamheden uit te kunnen voeren met de bevoegde personen. 
b.        Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, Werkzaamheden en levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
c.        Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding van onze offerte en/of verlening van een opdracht aan ons. 
d.        Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Elke afwijking van onze voorwaarden heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 
e.        Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst voor zover de offerte en/ of overeenkomst ernaar verwijst. Voor zover zij door ons zijn vervaardigd blijven zij ons eigendom. 
f.         Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen is Nederlands recht van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd bij geschillen daarover te oordelen.  

2.        Garantie 

a.        Op werkzaamheden en geleverde materialen van of door M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf  geleverd en geplaatst zit standaard 1/2 jaar garantie tenzij anders aangegeven staat. Dit kan zowel korter als langer zijn, echter alleen als het schriftelijk vermeld staat in de offerte of de factuur.
b.        De garantie gaat in nadat de werkzaamheden opgeleverd.

3.        Offertes 

a.        De offertes van M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf zijn standaard tot 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig. Offertes zijn pas geldig na ondertekening van de opdrachtgever. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf. Mocht het om een niet vrijblijvende offerte gaan of om een offerte, waarvoor M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf kosten bij u in rekening zal brengen, dan zal  M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf u hier vooraf schriftelijk/e-mail over informeren. 
b.        Alle offertes zijn standaard gebaseerd op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur. Niet standaard zijn de meer werkzaamheden. Dit houdt in het uitvoeren van werkzaamheden, anders dan omschreven in de offerte. Die zullen wij doorberekenen op basis van nacalculatie. 

4.        Opdrachten aanname beleid 

a.        M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf  neemt alleen getekende offertes aan of bevestigingen per e-mail. In sommige gevallen kan M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf hier van afwijken. 
b.        M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf factureert standaard pas nadat de werkzaamheden gereed zijn. 
Bij bedragen boven de € 1000,- kan M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf een betaling vooraf  van 35% vragen na fase 1 nogmaals 35% en bij oplevering de resterende 30% van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen en dit vermeld staat in de offerte. 
c.        Mocht u een offerte hebben ondertekend en deze is reeds in onze administratie opgenomen en u trekt vervolgens de opdracht weer in, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Dit omdat er mogelijk al materialen gekocht zijn die weer retour moeten. Tevens hebben wij de tijd voor u gereserveerd en wij zouden in die tijd andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen hebben voor een andere opdrachtgever. Hierdoor ontstaan er extra kosten die wij door belasten aan de opdrachtgever. 

5.        Betalingscondities 

a.        Alle door M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf geleverde materialen blijven eigendom van M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf. 
b.        Als M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf de factuur verzendt dient deze binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn door de opdrachtgever. Wordt hieraan niet voldaan dan zal M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf een aanmaning sturen met de daarbij komende administratie kosten voor rekening van de opdrachtgever. Vanaf die dag is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke kosten die wij moeten maken ter invordering van aan ons verschuldigde bedragen . De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van de opeisbare vordering. 
c.        Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven noch betaald, dan zal M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf een laatste aanmaning sturen met de daarbij komende extra administratiekosten. Vervolgens stellen wij de opdrachtgever in de gelegenheid om binnen 7 dagen na dagtekening te reageren. Wordt ook hier geen reactie op gegeven en niet overgegaan tot volledige betaling dan zal M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf een incasso procedure opstarten bij een daartoe bevoegd incasso bureau, voor rekening van de opdrachtgever. 

6.        M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf is niet aansprakelijk in de volgende gevallen 

a.        Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is. 
b.        In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers te wijten is. 
c.        Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking.
d.        Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn. 
e.        Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden. 
f.         opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord. 
g.        Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.
e.        Als M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf bij u schade heeft veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan  
M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf door een derden laten repareren dan zal M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf  de kosten die daar voor in rekening zijn gebracht bij u niet vergoeden.  

7.        Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat 

a.        Indien het werk langer dan veertien dagen geschorst wordt hebben wij het recht evenredige betaling te verlangen voor het uitgevoerde gedeelte van het werk. 
b.        Indien de schorsing langer dan één maand heeft geduurd zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden in de staat waarin het werk zich bevindt, Alsdan alsmede in geval van opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever. Hebben wij recht op de gehele aanneemsom, vermeerderd met kosten die wij als gevolg van de niet voltooiing hebben moeten maken, en met de door de opzegging gelede schade, verminderd met onze door de beëindiging bespaarde kosten.

8.        Overmacht 

a.        Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen, waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijke,wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort. 
b.        Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke en ten tijde van het tot stand komen der overeenkomst onbekende omstandigheid waardoor de nakoming der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van ons gevergd kan worden, waaronder; extreem noodweer,schade veroorzaakt door derden oproer, staking, stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of de bewerking bij ons of bij een onderneming waarvan wij grond - of hulpstoffen betrekken, of bij het transport, overheidsmaatregelen zoals in beslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in –en uitvoerverboden, brand, stormschade en overstroming 

Toepasselijk recht Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 

Websites & online marketing Webgeving